Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail: aneta.zielinska@pk.edu.pl


 

DRODZY  STUDENCI!

 

W imieniu Pana Prorektora ds. studenckich dra inż. Marka Bauera, informuję
o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w formie zapomogi.

O przyznanie zapomogi w wysokości 1 500 zł mogą się starać niżej wymienieni studenci PK (Obywatele polscy jak i Cudzoziemcy), tj.

1.     studenci, którym zostało przyznano stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024;

2.     studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne, ale wykazali dochód, który nie pozwolił na przyznanie tego stypendium na rok akademicki 2023/24;

3.     jak również studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne, ale znajdują się obecnie, z różnych powodów, w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek https://www.pk.edu.pl/images/pk18/studenci/swiadczenia/2023/wzor_nr_2.docx

O przyznanie zapomogi należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia br.

 

Kwota zapomogi zostanie wypłacona przed dniem 22 grudnia br.

[Aneta Zielińska, 2023-11-17 11:41]
Szanowni Państwo, 

pod linkiem znajduje się ranking do stypendium rektora.
Przydział powinien być już widoczny na indywidualnych kontach w wirtualnym dziekanacie.
[Aneta Zielińska, 2023-10-30 13:08]
Szanowni Państwo, w załączeniu wstępna lista rankingowa studia stacjonarne, studia niestacjonarne która zawiera wyłącznie numery albumu studentów i uzyskaną przez nich liczbę punktów i jest uszeregowana w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów.
W terminie 7 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej, wszyscy studenci, którzy złożyli wniosek, zobowiązani są sprawdzić, czy przyznana liczba punktów jest prawidłowa,
a ewentualne stwierdzone rozbieżności wyjaśnić w dziekanacie.
[Aneta Zielińska, 2023-10-23 08:29]
Szanowni Państwo, przypominam o kończącym się terminie na składanie wniosków o stypendium ministra. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie PK pod adresem Stypendium ministra
Wnioski proszę składać do 29 września 2023r
[Aneta Zielińska, 2023-09-26 12:55]
 
 
 
Pełny wykaz dokumentów oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne są stronie Politechniki Krakowskiej pod adresem:
 
Poniżej wykaz podstawowych dokumentów do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/24. 
 
1. WNIOSEK 
 
W tabelce na dole strony proszę zaznaczyć datę od - do /nadal rozpoczęcia i zakończenia pracy)
 
2. (Wzór nr. 8) Oświadczenie dla studentów starających się o dodatek do kwatery
 
Wszystkie dokumenty muszą dotyczyć roku podatkowego 2022r (tylko w szczególnych przypadkach roku 2023). Poniższe dokumenty składa student oraz wszystkie osoby pełnoletnie.
 
3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie. 
 
4. (wzór nr 15) Oświadczenie o dochodzie,
 
5. (wzór nr 11) Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 
6. Zaświadczenia z  ZUS albo oświadczenie (wzór nr 14) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 
7. Zaświadczenie z gminy albo oświadczenie (wzór nr 13) o wielkości gospodarstwa rolnego,
 
8. Ryczałt – jeśli dotyczy: zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego musi zawierać: wysokość przychodu, stawka podatku, wysokości opłacanego podatku,
 
9. Jeśli dotyczy - Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 
10. Jeśli dotyczy  - Zaświadczenie lub oświadczenie (wzór nr 16)o uczęszczaniu do szkoły,
 
11. Jeśli dotyczy – skrócony akt urodzenia dla rodzeństwa lub dzieci do 18 rż,
 
12. Jeśli dotyczy - zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 
13. Jeśli dotyczy - dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców 1) karta pobytu, ważna Karta Polaka, 
 
13. Jeśli dotyczy inne, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej,
 
14. Jeśli dotyczy - jeżeli dochód w roku 2022 nie przekroczył kwoty 600 przypadającej na członka rodziny, student musi dołączyć do Wniosku zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub przez członka rodziny studenta (patrz „Wykaz dokumentów”, wzór nr 18).
 
 
 
W przypadku innej sytuacji w rodzinie wymagane będą dodatkowe dokumenty określone Regulaminem.
 
[Aneta Zielińska, 2023-09-13 09:20]

Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2023/24 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod   adresem Świadczenia stypendialne na PK

[Aneta Zielińska, 2023-09-13 09:19]
Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo poradnik stypendialny który ułatwi składanie dokumentów do pomocy materialnej.

Poradnik stypendialny

Informator
[Aneta Zielińska, 2022-02-10 12:16]
[Aneta Zielińska, 2022-02-01 12:08]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska